КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 квітня 2012 р. № 220

Київ

Про схвалення плану дій з
впровадження в Україні Ініціативи
“Партнерство “Відкритий Уряд”

1. Схвалити план дій з впровадження в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, що додається.

2. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та за участю громадськості розробити та подати до 10 травня 2012 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект плану заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”.

          Прем’єр-міністр України                                          М. АЗАРОВ


 
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 220

ПЛАН ДІЙ
з впровадження в Україні Ініціативи
“Партнерство “Відкритий Уряд”

I. Загальна частина

На сьогодні в Україні впроваджуються принципи Декларації Відкритого Уряду щодо відкритості та прозорості державної політики, залучення до її формування інститутів громадянського суспільства, забезпечення професійної чесності в державному управлінні.

Неналежний рівень партнерської взаємодії органів державної влади та громадськості впливає на якість рішень, що приймаються органами. Основним завданням є забезпечення прозорості державної політики та доступності інформації про роботу органів виконавчої влади. Прояви корупції становлять небезпеку для соціально-економічного розвитку суспільства, недостатнім є рівень впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в державне управління з метою забезпечення потреб громадян.

У тісному партнерстві Уряду України та інститутів громадянського суспільства планується забезпечити виконання першочергових завдань, спрямованих на посилення взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і виконання державних рішень, доступ до публічної інформації, застосування дієвого інструменту протидії корупції, підвищення ефективності державного управління, зокрема шляхом застосування електронних технологій.

Для забезпечення відкритого урядування необхідно впровадити новітні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема налагодити діалог між органами державної влади та громадськістю з використанням інтерактивних методів взаємодії і можливостей соціальних мереж, модернізувати систему управління в державі, підвищити прозорість влади, покращити доступ до інформації. Постійний обмін інформацією між Урядом, інститутами громадянського суспільства, громадськістю сприятиме визначенню пріоритетів соціально-економічного розвитку, накопиченню соціального капіталу та підвищенню інноваційної спроможності держави, а також впровадженню відповідних інтерактивних проектів на засадах партнерства.

Представники громадськості взяли активну участь у підготовці цього плану дій, подавши більш як 400 пропозицій, у тому числі під час публічних заходів, що проводилися в регіонах України. Цей план дій також обговорено під час засідання за круглим столом за участю Прем’єр-міністра України Азарова М. Я., представників інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації, пряма трансляція якого відбулася в Інтернеті.

Для виконання зобов’язань, визначених цим планом дій, необхідно розробити до 1 червня 2012 р. відповідний план заходів, а також забезпечити максимальний доступ до інформації про виконання цього плану дій, створити умови для участі громадськості у здійсненні заходів, сприяти проведенню громадського моніторингу їх ефективності, для забезпечення якого буде створено спеціальний веб-сайт, готуватиметься кожного півріччя звіт про виконання цього плану дій та плану заходів, проводитимуться громадські слухання, засідання за круглим столом, інші публічні заходи, надаватимуться можливості для проведення громадської експертизи.

З урахуванням зазначеного, а також за результатами проведених консультацій з громадськістю визначено такі першочергові завдання, як посилення партнерської взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства шляхом залучення громадян до формування та реалізації державної політики, забезпечення доступу до публічної інформації, запобігання та протидія корупції, забезпечення належного врядування шляхом підвищення якості надання адміністративних послуг та впровадження електронного урядування.

II. Досягнення з розбудови
відкритого Уряду на сьогодні

У сфері залучення громадськості до формування
та реалізації державної політики

Кабінетом Міністрів України протягом останніх років прийнято ряд важливих рішень з питань забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, зокрема обов’язкового проведення консультацій з громадськістю з важливих питань державного і суспільного життя, функціонування при органах виконавчої влади консультативно-дорадчих органів — громадських рад, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Ураховуючи європейський досвід проведення консультацій з громадськістю, починаючи з 2008 року, на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” громадськість має можливість обговорювати проекти нормативно-правових актів, що розробляються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, що сприяє забезпеченню відкритості і прозорості державної політики та участі громадян у державному управлінні. У 2012 році утворено Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України, якою підготовлено Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, затверджену Указом Президента України від 24 березня 2012 р. № 212.

У сфері доступу до публічної інформації

Верховною Радою України прийнято 13 січня 2011 р. Закон України “Про доступ до публічної інформації”, що визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, а також запроваджує міжнародні стандарти відкритості з метою інтеграції до міжнародного співтовариства. На виконання Закону в кожному органі виконавчої влади утворено спеціальний підрозділ або визначено посадову особу, що організовує доступ до публічної інформації.

У сфері протидії корупції, забезпечення прозорості
формування та реалізації антикорупційної політики

Одним із основних напрямів державної політики є запобігання і протидія корупції. Верховною Радою України прийнято 7 квітня 2011 р. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, спрямований на імплементацію міжнародних стандартів у сфері протидії корупції. Зазначений Закон отримав позитивний висновок Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001 схвалено Національну антикорупційну стратегію на 2011—2015 роки, яка передбачає негайне здійснення системних та послідовних заходів, спрямованих на подолання проявів корупції у всіх сферах суспільного життя.

У сфері підвищення якості надання адміністративних послуг

З метою удосконалення системи надання адміністративних послуг з 2010 року в Україні здійснено ряд важливих заходів, зокрема щодо:

 • припинення      надання адміністративних послуг суб’єктами господарювання;
 • створення      та ведення реєстру адміністративних послуг;
 • скорочення      переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг;
 • утворення      регіональних центрів надання адміністративних послуг;
 • затвердження      стандартів надання адміністративних послуг;
 • зменшення      на 44 відсотки кількості платних господарських послуг, що надаються      органами виконавчої влади та підпорядкованими їм бюджетними установами;
 • зменшення      навантаження на фізичних осіб та суб’єктів господарювання шляхом      скорочення на 36 відсотків кількості платних адміністративних послуг, що      надаються центральними органами виконавчої влади та їх територіальними      органами;
 • затвердження      методичних рекомендацій про розроблення стандартів адміністративних послуг,      які спрямовані на прозорість надання адміністративних послуг. Зазначеними      рекомендаціями, зокрема, передбачено, що стандарт адміністративної послуги      повинен містити інформацію про таку послугу і процедуру її надання, у тому      числі умови та відповідальних осіб, а також  забезпечити мінімізацію      витрат часу та інших ресурсів одержувача послуг.

У сфері електронного урядування

З метою удосконалення електронного урядування прийнято Концепцію розвитку електронного урядування в Україні та утворено у 2010 році Національний центр електронного урядування, а у 2011 році регіональні центри електронного урядування у мм. Миколаєві та Вінниці.

Заходи щодо електронного урядування передбачені Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010—2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

III. Зобов’язання України в рамках
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”

Виконання Україною зобов’язань в рамках Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”за умови постійної взаємодії з громадянами та  інститутами громадянського суспільства сприятиме розвитку відкритого урядування, з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Залучення громадськості до формування та
реалізації державної і регіональної політики

1. Здійснення заходів щодо прийняття законів України про:

 • благодійництво      і благодійні організації;
 • мирні      зібрання з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії та законопроекту      про свободу мирних зібрань, розробленого Комісією із зміцнення демократії      та утвердження верховенства права при Президентові України;
 • місцевий      референдум;
 • внесення      змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та      реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення.

Протягом 2012 року.

2. Внесення на розгляд Верховної Ради України нової редакції Закону України “Про органи самоорганізації населення”, підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регламентують питання, пов’язані із забезпеченням утворення органів самоорганізації населення та їх діяльності, в частині спрощення процедури утворення таких органів, розширення їх фінансової та матеріальної бази, забезпечення гарантій для провадження діяльності тощо, а також законопроекту, який регламентує питання організації та проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальної громади за місцем проживання.

Грудень 2012 року.

3. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів, які регламентують процедуру взаємодії з інститутами громадянського суспільства, в частині проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

Грудень 2012 року.

4. Здійснення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування і реалізації державної і регіональної політики.

Листопад 2012 року.

Забезпечення доступу до публічної інформації

5. Узгодження законодавчих актів із Законами України “Про інформацію” та “Про доступ до публічної інформації”.

Вересень 2012 року.

6. Прийняття нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Червень 2012 року.

7. Підготовка за участю представників громадськості методичних рекомендацій щодо віднесення державними органами, органами місцевого самоврядування відомостей до інформації з обмеженим доступом.

Серпень 2012 року.

8. Підготовка плану заходів щодо створення системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Червень 2012 року.

9. Проведення публічного громадського обговорення та доопрацювання  законопроекту щодо створення системи суспільного телебачення і радіомовлення.

Грудень 2012 року.

10. Проведення громадського обговорення щодо запровадження механізму вільного, спрощеного та безкоштовного доступу, у тому числі з використанням Інтернету, до інформації, що міститься в державних реєстрах, зокрема реєстрі прав на нерухоме майно, реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, земельному кадастрі, реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Грудень 2012 року.

11. Забезпечення імплементації в Україні Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (ЕІТІ) відповідно до її критеріїв.

Грудень 2012 року.

Запобігання і протидія корупції

12. Запровадження системи державного контролю, зокрема  інституційного механізму, за декларуванням майна, доходів і витрат державних службовців, а також у сфері конфлікту інтересів.

Грудень 2012 року.

13. Підготовка законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” у частині забезпечення відкритості відомостей щодо декларацій про майно, доходи і витрати, зокрема оприлюднення на офіційних сайтах органів влади відомостей з декларацій вищих посадових осіб та надання відомостей з декларацій будь-якої посадової особи за інформаційним запитом.

Грудень 2012 року.

14. Підготовка та поширення практичних рекомендацій щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Вересень 2012 року.

15. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо виконання рекомендацій, наданих Україні за результатами III раунду моніторингу GRECO та Стамбульського плану дій ОЕСР, в частині:

 • встановлення кримінальної      відповідальності за корупційні правопорушення;
 • фінансування політичних партій;
 • вдосконалення положень щодо      конфіскації;
 • запровадження відповідальності      юридичних осіб за корупційні правопорушення;
 • забезпечення гарантій захисту      осіб, що повідомляють про правопорушення.

Протягом 2012—2013 років.

16. Розроблення за участю громадськості регіональних програм запобігання і протидії корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду.

Грудень 2012 року.

17. Запровадження механізму проведення електронних державних закупівель з метою забезпечення їх прозорості та доброчесності.

Грудень 2012 року.

Забезпечення належного урядування

Підвищення якості надання адміністративних послуг

18. Здійснення заходів щодо законодавчого врегулювання надання адміністративних послуг.

Протягом 2012 року.

19. Створення нормативно-правової бази для отримання інформації про послуги, які надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування за допомогою засобів телекомунікації.

Протягом 2012 року.

20. Створення єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг.

Протягом 2012 року.

21. Запровадження механізму надання адміністративних послуг в електронній формі.

До 2014 року.

22. Утворення регіональних центрів надання адміністративних послуг.

Протягом 2012—2013 років.

Впровадження технологій електронного
урядування та розвиток електронної демократії

23. Розроблення за участю громадськості проекту Програми розвитку електронного урядування.

Грудень 2012 року.

24. Створення системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Жовтень 2012 року.

25. Створення та введення в дію (експлуатацію) єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян та запитів на інформацію до органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Жовтень 2012 року.

26. Створення та забезпечення функціонування автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”.

Квітень 2013 року.

27. Впровадження пілотного проекту “Електронний регіон”, зокрема “Електронна Дніпропетровщина”.

Грудень 2013 року.

28. Створення на базі Національного центру електронного урядування системи інтерактивної взаємодії з громадянами з використанням соціальних мереж “Ми розвиваємо електронне урядування” для залучення громадян до соціального діалогу з питань формування та реалізації державної політики, прийняття суспільно важливих рішень.

Грудень 2012 року.

29. Організація та впровадження ініціативи “Публічні бібліотеки — мости до електронного урядування” з метою забезпечення вільного доступу до офіційної інформації, взаємодії громадськості та органів державної влади, проведення навчання бібліотекарів з питань користування ресурсами та технологіям електронного управління, а також інформаційної кампанії для популяризації електронного урядування.

Грудень 2013 року.

30. Введення в дію веб-порталу “Менеджмент знань з електронного урядування” з описом досвіду впровадження електронного урядування в Україні.

Липень 2013 року. 

 

Версiя для друку