Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Адреса

03115, м. Київ Просп. Перемоги, 97

Телефон

(044) 424-25-17

Факс

(044) 424-25-17

Електронна адреса

buhgalterijasrda@ukr.net;

buhsrda@kievcity.gov.ua

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  головний бухгалтер

Стаднік Лариса Василівна

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Святошинської

районної в місті Києві державної адміністрації

     1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату Святошинської районної  в місті Києві державної адміністрації (далі - державна адміністрація), що підпорядкований голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

   2.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами та розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, інструкціями та рекомендаціями Міністерства фінансів України, Державного Казначейства України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, цим положенням та іншими нормативними актами.

   3.  Основні завдання відділу:

 • організація обліку фінансово-господарської діяльності державної адміністрації;
 • контроль ходу виконання кошторисів витрат, стану розрахунків з підприємствами, установами та організаціями;
 •  забезпечення правильності використання фонду заробітної плати, встановлення   
 •  посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;
 • дотримання установлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов’язань;
 • схоронність бухгалтерських документів, оформлення та передача їх до архівної установи.

 4.  Основні обов’язки відділу:

 • організація повного обліку основних засобів, матеріалів, палива, коштів та інших цінностей, виконання кошторисів витрат, згідно з вимогами законодавства;
 • впровадження передових форм і методів бухгалтерського обліку на основі широкого застосування обчислювальної техніки;
 • здійснення контролю за правильним використанням фонду оплати праці, обчисленням і видачею всіх видів премій, винагород і допомог, дотриманням встановлених штатів, посадових окладів, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, а також дотриманням платіжної і фінансової дисципліни;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів, розгляд та візування договорів та угод, розпоряджень про встановлення та зміну умов оплати праці і преміювання, про прийняття, звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб, про списання цінностей;
 • організація своєчасних розрахунків із заробітної плати з працівниками державної адміністрації;
 • складання податкової та  бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів і відповідних бухгалтерських записів, своєчасне подання її відповідним органам;
 • забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів, нарахуванням і перерахуванням податків та інших платежів до Державного бюджету України;
 • своєчасне проведення інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей і розрахунків;
 • забезпечення своєчасного проведення розрахунків з підприємствами, установами та організаціями та своєчасне стягнення дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • вжиття заходів щодо попередження нестач, розтрат та інших порушень і зловживань, забезпечення своєчасності оформлення матеріалів за нестачами, розтратами, розкраданнями та іншими зловживаннями;
 • здійснення (спільно з іншими структурними підрозділами) економічного аналізу фінансово-господарської діяльності державної адміністрації за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішніх резервів, ліквідації втрат і нецільових витрат;
 • застосування затверджених у встановленому порядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації, суворе дотримання цієї документації;
 • забезпечення зберігання бухгалтерських документів та передачі до архіву;
 • інші обов’язки, покладені на відділ керівництвом.
 •  
 •    5.  Відділ бухгалтерського обліку та звітності має право:
 • отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів державної адміністрації, підприємств та установ документи та дані, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;
 • залучати спеціалістів інших структурних підрозділів (за згодою з керівниками) для виконання покладених на відділ завдань;
 • вносити до керівництва державної адміністрації пропозиції про поліпшення фінансово-господарської діяльності;
 • здійснювати всебічний контроль за суворим дотриманням фінансової дисципліни;

  6. Відділ очолює начальник відділу - головний бухгалтер, який призначається на посаду і звільняється з посади головою державної адміністрації в установленому порядку за погодженням з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

 7.  Начальник відділу:

 •  здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою державної адміністрації за виконання покладених на відділ завдань;
 • планує роботу відділу і проводить аналіз стану її виконання;
 • подає на погодження положення про відділ, визначає функціональні обов’язки його працівників, розглядає в установленому порядку питання щодо їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • подає в установленому законодавством порядку пропозиції щодо призначення та звільнення з посади працівників відділу;
 • розробляє і подає голові державної адміністрації кошторис і штатний розпис державної адміністрації в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису державної адміністрації;
 • здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням штатної та фінансової дисципліни;
 • начальник відділу-головний бухгалтер має  право підпису фінансових документів з приймання та видачі грошових коштів, товарно – матеріальних та інших цінностей.

 8. Начальник відділу - головний бухгалтер має заступника начальника відділу-заступника головного бухгалтера, який призначається на посаду та звільняється з посади головою державної адміністрації у встановленому порядку і на період відсутності начальника відділу виконує його функції та має право підпису фінансових документів з приймання та видачі грошових коштів, товарно – матеріальних та інших цінностей.

 9. Начальник відділу-головний бухгалтер несе відповідальність за якість та своєчасність виконання покладених на відділ  і обов’язків.

 10. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за:  невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених положенням про відділ та посадовими інструкціями, порушення фінансової та трудової дисципліни згідно чинного законодавства.

 

Версiя для друку