Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва

Адреса

03115, м. Київ, пр. Перемоги, 97

Телефон

(044) 424-32-15, 424-25-12

Електронна адреса

torgsrda@ukr.net 

Начальник   відділу

 Бєлоусова Алла Володимирівна

Заступник начальника відділу

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

 

  1. Загальні положення 

1.1.              Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва  Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. Відділ підпорядкований заступникові голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. 

1.2.              Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

  1. Основні завдання. 

2.1.              Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток підприємств торгівлі, ресторанного господарства, ринкової мережі, а також побутового обслуговування населення на території Святошинського району міста Києва.

2.2.              Забезпечення реалізації державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики.

 

  1. Функції відділу 

3.1.              Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2.              Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку міста Києва і подає їх на розгляд до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.3.              Сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності.

3.4.              Здійснює проведення аналізу виконання програм розвитку підприємництва в районі.

3.5.              Організовує місцеві ринки, ярмарки, сезонну торгівлю відповідно до схеми, затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), сприяє розвитку всіх форм торгівлі.

3.6.              Здійснює заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

3.7.              Здійснює контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах.

3.8.              Взаємодіє з відповідними органами влади у сфері захисту прав споживачів.

3.9.              Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.10.          Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, запити та звернення народних депутатів України, депутатів Київської міської ради, запити на публічну інформацію та готує відповіді на них.

3.11.           Організовує та проводить конкурс-огляд (І районний етап) на присвоєння звання «Зразковий об’єкт побутового обслуговування населення Святошинського району».

3.12.           Складає адміністративні протоколи за порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, правил торгівлі на ринках.

3.13.          Бере участь у розробці мобілізаційного плану.

3.14.           Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки.

3.15.           Забезпечує захист персональних даних.

3.16.          Здійснює інші передбачені законом повноваження. 

  1. Права 

Відділмає право:

4.1.              Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.              Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.3.              Вносити на розгляд заступникові голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

4.4.              Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5.              Співпрацювати з підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності щодо виконання завдань, покладених на відділ. 

  1. Взаємодія. 

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє  з іншими структурними підрозділами, апаратом Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  1. Керівник відділу. 

6.1.              Відділ очолює начальник.

6.2.              Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади керівником державної служби за результатами конкурсу.

6.3.              На посаду начальника відділу призначається особа, яка має відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу». 

6.4.              Начальник відділу:

6.4.1.         Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в підрозділі.

6.4.2.         Подає на затвердження голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  положення про відділ.

6.4.3.         Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

6.4.4.         Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.4.5.         Звітує про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

6.4.6.         Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученнями керівництва Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

6.4.7.         Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

6.4.8.         Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.4.9.         Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Версiя для друку