Головна  →  Оголошення  →  13 квітня 2023

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ» має намір проводити планову діяльність по здійсненню операцій в сфері поводження з небезпечними відходами (збиранням, зберігання) за адресою бульвар Вернадського Академіка, буд. 34-Б

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ»

Код ЄДРПОУ- 38273194

 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Україна, 03142, місто Київ, бульвар Вернадського Академіка, буд.34-Б Тел.: +38-050-554-88-15____________________________________________________________

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає в здійсненні операцій в сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання).

Для здійснення операцій щодо поводження з небезпечними відходами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ» має відповідну матеріально-технічну базу. Всі відходи зберігатимуться в тарі, що забезпечує локальне зберігання, дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи.

Режим роботи підприємства однозмінний, впродовж року і буде визначатись попитом на послуги підприємства.

Технічна альтернатива 1.

Надання послуг із збирання, зберігання небезпечних відходів з подальшою передачею на утилізацію чи переробку спеціалізованим підприємствам.

Технічна альтернатива 2.

Надання послуг із збирання, зберігання і знешкодження небезпечних відходів.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1.

Планова діяльність буде здійснюватися за адресою: 03142, місто Київ, б. Вернадського Академіка, буд. 34-Б.

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядається через наявність договору оренди будівлі і її розташування на вже спланованій території.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ» носить позитивний характер. Планована діяльність, крім створення додаткових робочих місць та збільшення обсягів відрахувань до бюджету, вирішує глобальну проблему стихійного, неорганізованого розміщення відходів, запобігає утворенню несанкціонованих місць їх зберігання та накопичення, знижує екологічне навантаження на довкілля в регіоні.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Операції, що заплановані у сфері поводження з небезпечними відходами відбуватимуться на орендованій території нежитлових складських приміщень загальною площею 1250,8 кв.м. Збирати і зберігати планується наступні небезпечні відходи:

- відпрацьовані нафтопродукти, непридатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші);

- відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що місять ртуть);

- відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані;

- відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності;

- відходи і брухт електричних та електронних вузлів що містять компоненти, такі як  акумуляторні батареї або інші батареї, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло;

- відходи розчинів кислот чи основ (у тому числі відпрацьований електроліт);

- гальванічний шлам;

- відпрацьовані каталізатори.

Планована річна виробнича потужність – 1000 т/рік відходів.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

- по забрудненню атмосферного повітря: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення та облік згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;

- дотримання меж землевідведення;

- дотримання санітарно-захисних зон;

- дотримання правил пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1

Планувальні обмеження - в межах існуючої ділянки. Дотримання меж санітарно-захисної зони СЗЗ та стану шумового режиму згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. за №173).

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалась.  

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

Нове будівництво не передбачається, планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами.

 

щодо технічної альтернативи 2:

 

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1:

 

Не потребує, планована діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки.  

щодо територіальної альтернативи 2:

 

Територіальна альтернатива не розглядалась.

 

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:

Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається.

Повітряне середовище: тимчасові викиди забруднюючих речовин утворюються під час монтажу обладнання; джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації об’єкта будуть: робота ДВЗ автотранспорту.

Водне середовище: вплив не передбачається.

Ґрунти: вплив не передбачається.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: вплив не передбачається.

Шум: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.

Навколишнє соціальне середовище: погіршення умов проживання і здоров’я населення від діяльності підприємства не передбачається.

Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1, окрім впливу на повітряне середовище: передбачаються викиди забруднюючих речовин при знешкодженні відходів.  

щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки. Санітарно-захисна зона витримана.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалась.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно абзацу 1 пункту 8 частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 29 травня 2017 року №2059-VIII.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, e-mail: [email protected],  тел. (044) 206-31-40, 206-31-50, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Перейти до спискуВерсiя для друку